سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
زندان اوین 
مسؤول کتابخانه و مرکز فعالیت‌های فرهنگی ـ آموزشی  
1359/01/01 
1360/01/01 
اجرائی  
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی 
کارشناس واحد اطلاعات سیاسی ـ اجتماعی  
1360/01/01 
1364/01/01 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علامة طباطبایی 
عضو  
1365/01/01 
1366/01/01 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
زندان مرکزی قم 
رئیس و مجری طرح مشاوره و روان‌درمانی  
1383/01/01 
 
اجرائی 
همکاری 
اطلاعات و هماهنگی روحانیون کرد عراقی در قرارگاه رمضان 
مسئول 
1366/01/01 
1367/01/01 
اجرائی 
همکاری 
مرکز علوم اسلامی جانبازان 
مؤسس و مدیر واحد آموزش غیرحضوری  
1370/01/01 
1371/01/01 
اجرائی  
همکاری 
ادارة کل بهزیستی استان قم 
همکاری برای راه‌اندازی صدای مشاور در شهر قم 
1372/01/01 
 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
دفتر همکاری حوزه و دانشگاه 
عضو گروه روان‌شناسی  
1371/01/01 
1380/01/01 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
دبیر گروه روان‌شناسی  
1373/01/01 
1375/01/01 
اجرائی  
همکاری 
فصلنامة علمی ـ تخصصی حوزه و دانشگاه 
سردبیر  
1376/01/01 
1383/01/01 
اجرائی  
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
عضو شورای علمی گروه روان‌شناسی  
1381/01/01 
1383/01/01 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
گروه تربیت اسلامی پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش 
عضو 
1382/01/01 
1384/01/01 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی مرکز 
ارزیابی بیش از 500 کتاب 
1364/07/01 
1367/03/31 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در دفتر مطالعات طب و اخلاق پزشکی 
نماینده پژوهشگاه  
1380/01/01 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
شورای عالی طرح بحران هویت ایرانیان در پژوهشگاه علوم انسانی 
نماینده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  
1383/01/01 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
انجمن تنظیم خانواده 
نماینده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران 
عضو 
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
همایش کشوری سنجش دین‌داری 
عضو هیأت علمی و کمیته اجرائی  
1382/01/01 
 
اجرائی و علمی 
همکاری 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان سبزوار 
راه‌اندازی و مسؤولیت واحد فرهنگی 
1358/07/02 
 
اجرایی، فرهنگی 
همکاری 
حزب جمهوری اسلامی سبزوار 
مسئول شاخه دانش‌آموزی، دانشجویی  
1358/07/02 
1359/07/01 
اجرایی 
همکاری 
کتابخانه و مرکز فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی زندان اوین 
مسئول 
1359/07/01 
1360/07/01 
اجرایی 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی 
کارشناس واحد اطلاعات سیاسی، اجتماعی 
1360/07/01 
1364/07/01 
اجرایی، سیاسی 
همکاری 
مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما 
عضو گروه تربیتی و روان‌شناختی 
1376/07/01 
1377/07/01 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
بنیاد جانبازان و مستضعفان انقلاب اسلامی قم 
رئیس بنیاد 
1368/07/03 
1369/07/01 
اجرایی 
همکاری 
سازمان مدارس و حوزه‌های علمیه خارج از کشور 
مدیر کل تربیتی 
1373/07/04 
1377/07/01 
اجرایی 
همکاری 
‌مرکز جهانی علوم اسلامی 
مؤسس و رئیس هسته مشاوره ‌مرکز 
1374/07/03 
1376/07/01 
علمی، اجرایی 
همکاری 
‌مرکز جهانی علوم اسلامی 
بازرسی از مدارس و مراکز فرهنگی ایران در کشور‌های مختلف آسیا 
1374/07/03 
1377/07/01 
اجرایی 
همکاری 
مرکز خدمات مشاوره‌ای استان قم 
مؤسس و رئیس اولین مرکز 
1378/07/01 
ادامه دارد 
اجرایی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی  
مدرس 
 
 
روان‌شناسی عمومی 
تدریس 
سازمان بهزیستی 
مدرس 
 
 
بهداشت روانی  
همکاری 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان سبزوار 
راه‌اندازی و مسؤولیت واحد فرهنگی  
1358/04/01 
 
اجرائی 
همکاری 
حزب جمهوری اسلامی سبزوار 
مسؤول شاخة دانش‌آموزی ـ دانشجویی  
1358/01/01 
1359/01/01 
اجرائی 
همکاری 
گروه تربیتی و روان‌شناختی مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما 
عضو  
1376/01/01 
1377/01/01 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
بنیاد جانبازان و مستضعفان انقلاب اسلامی قم 
ریاست  
1368/01/01 
1369/01/01 
اجرائی  
همکاری 
سازمان مدارس و حوزه‌های علمیة خارج از کشور 
مدیر کل تربیتی  
1373/01/01 
1377/01/01 
اجرائی  
همکاری 
‌مرکز جهانی علوم اسلامی 
مؤسس و رئیس هستة مشاورة  
1374/01/01 
1376/01/01 
اجرائی 
همکاری 
مرکز خدمات مشاوره‌ای استان قم 
مؤسس و رئیس  
1378/01/01 
 
اجرائی  
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
عضو هیأت علمی گروه روان‌شناسی  
1380/01/01 
 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
زندان مرکزی قم 
رئیس و مجری طرح مشاوره و روان‌درمانی 
1383/07/01 
ادامه دارد 
اجرایی 
همکاری 
دفتر همکاری حوزه و دانشگاه 
عضو گروه روان‌شناسی 
1371/07/01 
1380/07/01 
علمی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
دبیر گروه روان‌شناسی 
1373/07/04 
1375/07/01 
اجرایی